Vår verksamhet

IGO-R arbetar utifrån ett förhållningssätt där ledarskapet, uppdraget och medarbetarna uppfattas som en helhet. Tillsammans med uppdragsgivaren gör vi analyser av nuet för att synliggöra möjligheter till utveckling.

Coachning/ handledning av chefer individuellt och i grupp

Coachningssamtalen inleds vi tillsammans gör en genomgång av din verksamhet, bemanning, organisation och ekonomi. Slutsatserna blir sedan en utgångspunkt för coachningssamtalen.

Vi ger dig stöd att utveckla ditt ledarskap och din verksamhet med fokus på uppdrag, vision, mål och utvecklingsprocesser.

Du får stöd i att utveckla ditt ledarskap genom samtal om etik i ledarrollen, ledardilemman och konflikter som du som chef behöver hantera. Du får reflektera över hur du motiverar dina medarbetare och i vad mån dialogen genomsyrar verksamheten.

Vi arbetar även med deltagande observation där du som chef får återkoppling, bekräftelse och stöd i fortsatt utvecklingsarbete.

Handledning av medarbetare individuellt och i grupp

IGO-Rs konsulter har lång erfarenhet av handledning till medarbetare inom utbildning och kultur, socialtjänst, äldreomsorg samt inom hälso- och sjukvården samt inom rättsväsendet.

Inför starten av handledningen görs en genomgång av uppdrag, förändringsbehov och arbetsorganisation i samarbete med uppdragsgivaren.

Vi ger dig stöd att utvecklas i yrkesrollen med fokus på önskemål som uppdrag, vision och mål, ansvar och arbetsgemenskap, etiska aspekter, arbets- och förhållningssätt, motivation och arbetsglädje.

Konflikthantering

När det uppstår meningsskiljaktigheter på arbetsplatsen som är svåra att hantera på egen hand kan vi på IGO-R bistå er.

Vi ger stöd i att hantera konflikter genom att kartlägga och identifiera, medverka i samtal med berörda parter, bidrar så att överenskommelser kan träffas.

Vi ger er verktyg att förebygga konflikter och utveckla konfliktkunskap.

Ledningsgruppsutveckling

En effektiv ledningsgrupp bidrar till positiv utveckling i en organisation. Vi har utvecklat arbetsmodeller så att det strategiska ledningsarbetet ger effekt.

Vi bistår er i ledningsgruppen att utveckla gemensamma strategier utifrån uppdrag, vision och mål, roller, ansvarsfördelning och beslut. Vi genomför verksamhetsanalyser och ger stöd i fortsatt utvecklingsarbete.

Vi ger er i ledningsgruppen verktyg att utöva ledning på ett öppet och inkluderande sätt så att varje medarbetares insats bidrar till att verksamheten utvecklas.

Vi kan även genomföra SDI - självskattning och 360 graders feedback i ett led att utveckla grupper.

Utveckling av ledning och organisation

Många chefer önskar utveckla sitt sätt att leda. Vår erfarenhet är att ledningsarbetet behöver granskas och omprövas kontinuerligt för att ledningen ska kunna vara proaktiv och utvecklingsinriktad.

Vi ger stöd i utvecklingen av ledningsarbetet och organisationen utifrån yttre och inre förväntningar och uppdragets komplexitet. Vi bistår er att göra prioriteringar, formulera strategier och förutsättningar att nå målen.

Utredning och utvärdering

Ni kan förbättra verksamheten ur brukar/kundperspektiv genom att utvärdera delar eller hela er verksamhet. Inom ramen för utredning och/eller utvärdering kan mönster bli tydliga och chefer och medarbetare ges tillfälle att se sammanhang och diskutera både kvalitativa och kvantitativa resultat.

Utgångspunkterna är organisationens uppdrag, vision och mål samt identifiering av påverkansfaktorer i omvärlden. Arbetet genomförs i dialog med uppdragsgivaren.

Vi kartlägger nuläget och identifierar betydelsefulla omvärldsfaktorer samt analyserar dessa. Därefter följer formulering av strategier eller utformning av konkreta utvecklingsplaner.

Kunder och uppdrag

Hela den offentliga sektorn i Stockholms- och angränsande län samt privata aktörer som är skattefinansierade

Uppdrag 

Exempel på pågående uppdrag är

  • Analys av arbetsprocesser vid verksamhetsutveckling
  • Chefsutvecklingsprogram inkl SDI självskattning och 360 graders feedback
  • Teamutveckling av en hel avdelning 
  • Coachning av chefer inom utbildning, kultur, äldreomsorg, socialtjänst, hälso- och sjukvård och rättsväsende
  • Handledning av medarbetare inom utbildning, äldreomsorg, personalstrategiskt arbete och rättsväsende
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Ledningsseminarier och chefsutbildningar
  • Metodutveckling och behovskartläggning inom hälso- och sjukvården
  • Utbildningsdagar för medarbetare inom äldreomsorg
  • Utvärdering inom äldreomsorg, landsting och utbildning och socialförvaltning Verksamhets- och organisationsutveckling